• ساخت: ایتالیا
  • کیفیت: بسیار عالی
  • کاربرد: بخارات حلال های صنعتی، گازهای هیدروژن، بخارات و گاز های غیر معدنی، ذرات معلق در هوا و ریز گرد ها، هیدروژن سولفید و سانید، بخارات ترکیبات آلی، آمونیاک  و مشتقات، صنایع نفت و گاز