• ساخت: آلمان
  • کیفیت: بسیار عالی
  • کاربرد: گاز ها و بخارات آلی با نقطه جوش بیش از 65 درجه سانتی گراد، گاز ها و بخارات غیر آلی مانند HCL_CL2_H2S، سولفور دی اکساید، هیدروژن کلرید، آمونیاک NH3 و مشتقات آن، گرد و غبار  و میست و فیوم