مجموعه ای کامل از پوشاک، تجهیزات و البسه مورد نیاز برای شغل آتش نشانی