حفاظت فردی

حفاظت فردی

حفاظت فردی (Individual protection) سلامت و ایمنی  کارگران در کارخانجات و کارگاه های کار در فرایندهاي تولید و تغییر و تبدیل وسایل و ماشین آلات موجود غالبا امکان پذیر نبوده و یابسیار مشکل است معقول ترین و آخرین حربه جهت مقابله با مخاطرات محیط کار استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب می باشد. متاسفانه کارگران اغلب به علت عدم آموزش کافی و صحیح در ارتباط با استفاده از وسایل حفاظت فردي،همچنین توجه نکردن به تجهیزات ایمنی آنها را از خود جدا دانسته و رد می کنند. گاهی استفاده از وسایل حفاظت فردي از کارآیی و توانایی نیروي کار و سرعت در کوتاه مدت می کاهد و بدین لحاظ با وجود اطلاع از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارگران به سختی از آنها استفاده می کنند. آموزش هاي مداوم تجهیزات فردی،اطلاع رسانی و آموزشهای مرتب اقدامات تشویقی و تنبیهی براي استفاده مرتب از این وسایل گاهی ضرورت می یابد. تاکید می شود که کنترل عوامل زیان آور در محیط کار ابتدائاً با روش هاي مهندسی و مدیریتی صورت می گیرد و سپس بعنوان مکمل از این وسایل استفاده می شود. براي استفاده از وسایل حفاظتی خطرات بالقوه محیط کار ضرورت دارد. مثلاً شناخت اشیائی که از بالا سقوط می کنند، مایعات شیمیایی مضر، منابع نور، گرما، صوت، گرد و غبار، و …